Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basis ggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologie Praktijk Montfort
Naam regiebehandelaar: Saskia Starmans
E-mailadres: ppm@kpnmail.nl saskiastarmans@kpnmail.nl
KvK nummer: 55896669
Website: www.psychologiepraktijkmontfort.nl
BIG-registraties: 49913495625
Overige kwalificaties
Basisopleiding: Gezondheidswetenschappen/GGK
AGB-code praktijk: 94-59644
AGB-code persoonlijk: 94012231

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Alle voorkomende AS1 problematiek. Behandeling en diagnostiek van lichte tot matige, niet
complexe psychische problemen op het gebied van: angsten en onzekerheden traumaverwerking
somberheid, depressieve gevoelens impulsiviteit, boosheid ADHD/druk gedrag overspannenheid,
‘burn-out’ werk- en studieproblemen werkeloosheid onvoldoende zelfvertrouwen rouwproblematiek:
omgaan met verlieservaringen relatieproblemen lichamelijke klachten als hier nog geen lichamelijke
oorzaak is gevonden slaapproblemen dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
problemen in het omgaan met mensen eetproblemen seksuele problemen opvoedingsproblemen
problemen met ouder worden levensfaseproblemen

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIG registraties van regiebehandelaren):
Saskia Starmans BIG registratienummer: 49913495625

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collega psychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

Dr. Smeets, huisarts te Montfort, 01023546 Dr. Weijers, huisarts te Montfort Dr. Kemp, huisarts te
Linne, 01023098 Dr. Schilderman, huisarts te Linne, 01000694 Dr. Holdorp, huisarts te Echt,
01022452 Dr. Bergers, huisarts te Echt, 01001718 Dr. Dolman, huisarts te Echt, 01026310 Dr. Luijten,
huisarts te Maasbracht, 01025044 Dr. Engels, huisarts te Maasbracht, 01006285 Drs. Karin Bosma
Drs. S.Tummers, Drs. M.Pantsers, 94-01930 Drs. K.Tijchon, 94-012938 Psy-Q Roermond MET-GGZ

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:

Ter bespreking van verwijzingen, aanvragen en verstrekken van aanvullende informatie/
informatieoverdracht. Ik maak gebruik van het professionele netwerk als er een op- of afschaling van
zorg kan plaatsvinden. Hierbij ondersteun ik de PT om met de juiste behandelaar en of organisatie of
instelling in contact te komen en verzorg ik de benodigde rapportage. Indien er aanvullend
onderzoek nodig is om tot een goede diagnosestelling te komen adviseer en ondersteun ik de
verwijzer t.b.v. verwijzing SGGZ. Indien een psychiatrische consultatie noodzakelijk danwel gewenst
is. Indien een combinatiebehandeling aangewezen is neem ik zelf contact op met de betreffende
huisarts voor het bespreken van een mogelijkheid voor medicatie. In de meeste gevallen zal de PT
dan op afspraak gaan bij de huisarts voor educatie en/of het instellen van medicatie en controles.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Psychologie Praktijk Montfort is een eerstelijns GGZ praktijk (GBGGZ) zonder crisisdienst of andere
opvang voor crisisgevoelige problematiek. We kunnen onvoldoende zorg bieden voor mensen die
vaak in een crisis komen. Een cliënt die reeds bij Psychologie Praktijk Montfort onder behandeling is,
kan contact met ons opnemen om te bespreken wat de best passende aanpak is bij een ontstane
crisissituatie. Dit kan alleen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u het beste contact
opnemen met de huisarts c.q. de dienstdoende huisartsenpost/Nightcare.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: de algemeen geldende afspraken

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Psychologie Praktijk Montfort heeft
contracten afgesloten met alle belangrijke zorgverzekeraars en alle labels die daaronder vallen.
Zilveren kruis (Achmea), Coöperatie VGZ, CZ, Coöperatie Menzis, DSW en Multizorg
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no show tarief

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging

Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

 1. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):

PT van Psychologie Praktijk Montfort worden uitgenodigd om als zij om welke reden dan ook niet
tevreden zijn of een klacht hebben dit met de behandelaar te bespreken. Indien we samen niet tot
een bevredigende oplossing kunnen komen is er de mogelijkheid om de klacht bij een externe
klachtencommissie neer te leggen. De informatie is te vinden op www.psynip.nl en
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
Link naar website: www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtenprocedure/ontevredenover-uw-psycholoog.html

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie
De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:
M.Pantsers, BIG 1906683525

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
 2. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiepraktijkmontfort.nl

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De gehele aanmeldprocedure, van het ontvangen van de aanmelding, contacten met de verwijzer,
intake etc. verloopt via een persoon, Saskia Starmans. Er zijn geen andere personen werkzaam
binnen de praktijk.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Saskia Starmans
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee er zijn geen anderen betrokken in het diagnostisch proces

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Saskia Starmans
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Saskia Starmans
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/client is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/client

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:

Een aantal gegevens worden vastgelegd, zoals een intakeverslag en een behandelplan, tussentijds
worden de evaluaties en het verloop in aantekeningen vastgelegd. Wanneer er tussentijds een
evaluatie is dan bekijken we samen de resultaten van de voor- en tussenmetingen en bespreken we
de voortgang en het beloop. Indien nodig maken we nieuwe afspraken. Op verzoek van de PT kan dit
met een naaste(n) worden doorgenomen, maar enkel met diens schriftelijke toestemming. De
naaste(n) wordt uitgenodigd voor het gesprek in de meeste gevallen door de PT zelf. Bij afsluiting
wordt er ook een brief gemaakt waarin het beloop beschreven staat. Deze wordt aan de PT zelf
verstrekt, zodat deze indien gewenst de inhoud van deze met naaste(n) kan bespreken.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door voortgangsbesprekingen, evaluaties en
tussentijdse ROM metingen, of het afnemen van een enkele vragenlijst. In enkele situaties kan er ook
tussentijds overleg zijn met een huisarts om de voortgang te bespreken.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Na iedere vijf gesprekken

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Tussentijds evalueer ik de behandeling maar ook het verloop. Ik vraag om gerichte feedback en nodig
mensen uit om eventuele ontevredenheid tijdig kenbaar te maken. Aan het einde van de
behandeling vraag ik nadrukkelijk naar de tevredenheid over het gehele proces en nodig ik de
mensen uit om een evaluatieformulier in te vullen.

 1. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Saskia Starmans
Plaats: Montfort
Datum: 21-08-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

 

 

Kwaliteitsstatuut PDF