Privacy statement Psychologie Praktijk Montfort

Psychologie Praktijk Montfort gevestigd te Montfort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55896669 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychologie Praktijk Montfort met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologie Praktijk Montfort persoonsgegevens verwerkt;

 1. (Potentiele) cliënten
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologie Praktijk Montfort verwerkt persoonsgegevens die;

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 2. Met toestemming van de betrokkene wordt opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 1. Doeleinden verwerking

Psychologie Praktijk Montfort verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 1. Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 1. Rechtsgrond

Psychologie Praktijk Montfort verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden;

 1. Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking;
 2. Uitvoering met -of met het oog op-het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

Psychologie Praktijk Montfort kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructie van Psychologie Praktijk Montfort persoonsgegevens verwerken. Psychologie Praktijk Montfort sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologie Praktijk Montfort deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologie Praktijk Montfort deelt geen persoonsgegevens met derden voor commercial doeleinden.

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychologie Praktijk Montfort geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologie Praktijk Montfort ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 1. Bewaren van gegevens

Psychologie Praktijk Montfort bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologie Praktijk Montfort hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (Financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens; 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. Gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. Bezoekers van de website; 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 1. Wijzigen privacy statement

Psychologie Praktijk Montfort kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychologie Praktijk Montfort gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologie Praktijk Montfort te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Saskia Starmans door een e-mailbericht te sturen naar ppm@kpnmail.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologie Praktijk Montfort persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Saskia Starmans naar ppm@kpnmail.nl Een klacht trachten we naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).