- BEROEPSCODE EN KLACHTENPROCEDURE -

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Indien u de beroepscode raadpleegt, kunt u zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw eventuele klacht te maken hebben.
Het is raadzaam om, indien u klachten heeft of niet tevreden bent over de behandeling, dit eerst met de psycholoog zelf te bespreken. Onderstaande informatie gaat over voor u belangrijke onderwerpen uit de beroepscode.

Toestemming
Een CL maakt vrijwillig gebruik van de dienstverlening door een psycholoog. Zonder toestemming van de CL kan de psycholoog iemand niet als CL aannemen. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Informatie
De psycholoog geeft de CL van tevoren informatie over de behandeling, de kosten en de rechten van de cliënt. Dit leggen we ook vast in een zorgovereenkomst zodat we duidelijke afspraken met elkaar.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de CL moeten vertrouwelijk worden behandeld. Als echter opdracht gegeven is om een rapport te maken, is de psycholoog niet vanzelfsprekend de enige die de gegevens over de cliënt te zien krijgt. Het rapport gaat naar de opdrachtgever, tenzij de CL hiertegen zelf bezwaar maakt. Een rapport mag alleen worden gegeven aan de instantie die de opdracht heeft gegeven, niet aan anderen (zie ook ‘rapport’). Er kunnen nog andere uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding, bijvoorbeeld bij een beslissing door de rechter.

Dossier
Als u CL bent bij een psycholoog, dan bewaart de psycholoog gegevens over u in een dossier. In het dossier worden gegevens bewaard over het verloop van de hulpverlening en eventuele onderzoeksgegevens. De CL heeft het recht het eigen dossier in te zien. In de gezondheidszorg is de psycholoog door de wet verplicht het dossier tien jaar lang te bewaren. De psycholoog vernietigt het dossier als de CL  daar schriftelijk om vraagt. Op deze regel zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als het dossier via een opdracht door de rechter tot stand is gekomen.

Gegevensverstrekking
De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de CL daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld de huisarts is toestemming van de CL nodig.

Rapportering en correspondentie
Wanneer in het kader van de behandeling correspondentie plaats vindt met de huisarts, zal dit altijd zijn na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en nadat de betreffende rapportage met u is doorgenomen. Inhoud van deze rapportage is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter kennisname van de geadresseerde. Informatie kan slechts op uitdrukkelijk verzoek van u aan derden worden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze van het huidige onderzoek/de behandeling. Soms wordt met uw toestemming/op uw verzoek een rapportage aan andere artsen dan uw huisarts verzonden (bijv. de bedrijfsarts of UWV). Deze is in de regel beknopter dan een rapportage aan de huisarts. Ook hier geldt dat u eerst akkoord dient te geven voor verzenden, na het lezen van de rapportage zelf. Rapportages mogen in geen enkel geval worden aangewend in juridische procedures en ondergetekende aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen hieruit voortvloeiend. Indien u een rapportage nodig heeft inzake een juridische procedure dient u deze bij een onafhankelijk psycholoog aan te vragen (waarmee geen behandelrelatie bestaat). Na een periode van 2 jaar na rapportering zijn de conclusies niet meer automatisch over te nemen/te gebruiken en dient desgewenst opnieuw consultatie/psychologisch onderzoek overwogen te worden. Informatie benoemd in rapportages is opgesteld in het kader van onderzoek en behandeling van u als CL en wordt niet geverifieerd bij evt. betrokken derden/partijen.

Klachtprocedure
Ik streef ernaar kwaliteit in zorg te bieden, waarbij uw belangen als CL centraal staan. Mocht u toch ontevreden zijn en/of behoefte hebben aan een andere aanpak dan hoop ik dat u dit bespreekbaar maakt. Ik kan dan met u samen bekijken of er een oplossing voor handen is. In het geval een persoonlijk overleg niet aan de orde is en/of volstaat dan kan een klacht worden ingediend bij de beroepsvereniging waar ik als psycholoog lid van ben.

klachtprocedure NIP

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl